085 760 35 11

Algemene Voorwaarden

 1. Overtoom Juristen (handelend onder de naam Overtoom Letselschade | Loonschade | Arbeidsrecht en Ajutor Legal) hierna genoemd: ‘Overtoom’, is gevestigd te Bleiswijk en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 82437408. Het doel van Overtoom is het ten behoeve van derden plegen van alle (rechts)handelingen teneinde te komen tot afwikkeling van (letsel)schade alsmede het, zowel in als buiten rechte, incasseren van regresvorderingen en andere vorderingen, het adviseren en procederen over arbeidszaken, en het verlenen van advies op diverse rechtsgebieden.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aan Overtoom gegeven opdrachten.
 3. Alle personen die Overtoom voor de uitvoering van een opdracht van cliënt inschakelt kunnen een beroep doen op deze voorwaarden. Overtoom zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen, en hierover zoveel mogelijk tevoren overleggen met de cliënt. Met de cliënt hoeft niet te worden besproken de inschakeling van de medisch adviseur, deurwaarders, koeriers en (beëdigd) vertalers, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden. De kosten van de inschakeling van derden zijn voor rekening van de cliënt.
 4. Overtoom is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden die zij in verband met het uitvoeren van een opdracht inschakelt. Overtoom mag een door een ingeschakelde derde gebruikte beperking van aansprakelijkheid namens de cliënt aanvaarden.
 5. Iedere aansprakelijkheid van Overtoom is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Overtoom wordt uitbetaald, vermeerderd met het voor dat geval onder de verzekering voor Overtoom geldende eigen risico. Op verzoek wordt een kopie van de verzekeringspolis aan de cliënt gezonden.
 6. Een vordering van de cliënt op Overtoom vervalt drie jaren na het moment waarop die vordering is ontstaan of cliënt had kunnen weten dat die vordering bestond.
 7. Overtoom Juristen berekent het honorarium voor de werkzaamheden op basis van het vooraf met de cliënt overeengekomen facturatietype. Overtoom kan tijdens een opdracht het (uur)tarief van het facturatietype aanpassen. Een aanpassing wordt van te voren aan de cliënt gemeld zulks behoudens de jaarlijkse aanpassing op basis van de CPI index.
 8. Overtoom heeft de mogelijkheid maandelijks aan de cliënt te declareren. Bij het afronden van een opdracht maakt Overtoom een einddeclaratie. Een eerdere declaratie wordt door Overtoom verrekend met de einddeclaratie. Als Overtoom in een opdracht een einddeclaratie aan de cliënt stuurt, dan betekent dat dus het einde van die opdracht. Declaraties moeten binnen veertien dagen na declaratiedatum door de cliënt zijn betaald; de cliënt mag betaling niet opschorten en mag geen bedragen verrekenen met de aan Overtoom te betalen bedragen. Bij gebreke van tijdige betaling wordt de cliënt geacht in verzuim te zijn en is Overtoom gerechtigd de wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.
 9. Indien een declaratie niet tijdig wordt voldaan, kan Overtoom haar werkzaamheden opschorten, nadat de cliënt daarvan in kennis is gesteld en niet alsnog binnen de gegeven uiterlijke termijn tot nakoming heeft betaald. Cliënt draagt zelf het risico voor de gevolgen van de opschorting door Overtoom. Overtoom is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond.
 10. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgsopdrachten van de cliënt.
 11. Het Nederlands recht is van toepassing op de verhouding tussen de cliënt en Overtoom. Geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de rechter in het arrondissement Rotterdam.

Website ontwerp en realisatie door Edvertised Media

Website ontwerp en realisatie door Edvertised Media