085 760 35 11

Disclaimer

Door onze website te gebruiken stemt u in met onderstaande disclaimer

Overtoom Juristen, verstrekt door middel van deze website alleen informatie over diensten die door Overtoom Juristen worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Intellectueel eigendomsrecht

De op de websites afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, woord- en beeldmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Overtoom Juristen. Ze worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze websites.

De inhoud en vorm van de webpagina’s mogen behoudens vooraf verleende toestemming niet door derden worden veranderd, gekopieerd of gedistribueerd. Uitzondering hierop is het invullen van het formulier ‘letselschade’.

Afwijzen aansprakelijkheid

Overtoom Juristen heeft zijn website met de grootst mogelijke zorg samengesteld om de juistheid van de op de site beschikbare informatie te kunnen verzekeren, desondanks aanvaardt Overtoom Juristen geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden van de inhoud van de website en het gebruik en de interpretatie daarvan, voor de verspreiding van de informatie van de website en voor een niet  foutloos en/of ononderbroken functioneren van de site alsook voor het tijdelijk permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de website.

Overtoom Juristen is niet verantwoordelijk voor de informatie en de inhoud van derden. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Overtoom Juristen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de sites.

Overtoom Juristen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige of ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij overgebrachte virussen.

Door u verstrekte informatie

Overtoom Juristen is op geen enkel wijze verplicht de door u naar de website van Overtoom Juristen verstuurde informatie te controleren. U vrijwaart Overtoom Juristen bovendien voor aansprakelijkheid dat die informatie geen inbreuk maakt op rechten van derden.

De door gebruiker verstrekte informatie wordt ter verdere afhandeling opgenomen in een door Overtoom Juristen gevoerde persoonsregistratie (zie privacyverklaring Overtoom Juristen).

Dienstverlening

Het melden van een zaak houdt in dat de aanvrager Overtoom Juristen vraagt om namens hem juridische hulp te verlenen. Overtoom Juristen behoudt zich het recht voor om op een dergelijk verzoek at te wijzen.

Als Overtoom Juristen het verzoek in behandeling neemt, is er sprake van een opdracht en zijn op de dienstverlening van Overtoom Juristen de algemene voorwaarden van Overtoom Juristen van toepassing.

De in de website genoemde tarieven zijn vanaf tarieven en kunnen daarnaast aan wijzigingen onderhevig zijn, zodat aan genoemde tarieven geen rechten kunnen worden ontleend.

Ten aanzien van aanvaarde opdrachten heeft Overtoom Juristen een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De dekking van de aansprakelijkheid van Overtoom Juristen is beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar ter zake uitkeert.

Website ontwerp en realisatie door Edvertised Media

Website ontwerp en realisatie door Edvertised Media