085 760 35 11

Privacyverklaring

1 Wie zijn wij

Overtoom Juristen (handelend onder de naam Overtoom Letselschade | Loonschade | Arbeidsrecht en Ajutor Legal) is een rechtskundig adviesbureau, gespecialiseerd in letselschade, loonschade en arbeidsrecht, hierna genoemd: ‘Overtoom’. Overtoom is gevestigd in Bleiswijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82437408. Overtoom vindt de bescherming van de persoonsgegevens van klanten, relaties en bezoekers van zijn website van essentieel belang. Deze persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

2 Welke gegevens verwerken wij van u?

Wanneer u juridische hulp bij Overtoom vraagt, informatie bij ons opvraagt of onze kantoorwebsite bezoekt dan vragen/verzamelen wij uw persoonsgegevens. Deze gegevens verstrekt u aan ons rechtstreeks via bijvoorbeeld een persoonlijk gesprek, e-mail, telefoon of via de website.

 1. NAW gegevens
  Welke gegevens we van u verwerken is afhankelijk van het contact dat we met u hebben:
  1. als u onze website bezoekt, verzamelen we via uw IP-adres, gegevens over uw bezoek aan onze website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd), cookies en
   cookie-instellingen. We houden bij als u een commerciële e-mail van Overtoom opent en op welke onderdelen daarvan u klikt;
  2. als u informatie bij ons opvraagt, vragen wij u uw contactgegevens op te geven zodat wij de informatie aan u kunnen sturen;
  3. als u klant wordt, hebben wij in ieder geval uw contactgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres) nodig. Deze gegevens gebruiken wij voor uitvoering van de opdracht die u ons geeft.
 2. Aanvullende gegevens
  Voor de goede uitvoering van een opdracht die ziet op arbeidsrecht of letselschade hebben wij vaak aanvullende informatie van u nodig, bijvoorbeeld het kenteken van uw auto, uw bankrekening, uw beroep, of gezondheidsgegevens*. Die gegevens hebben wij nodig om de opdracht te kunnen uitvoeren.

* Gezondheidsgegevens
Voor de uitvoering van arbeidsrecht en letselschadeopdrachten, hebben wij veelal informatie over uw gezondheid nodig. Dit gaat om verstrekte informatie door artsen, therapeuten of andere medische of paramedische behandelaren of keurend artsen of door instanties (zoals UWV) verstrekte gegevens over uw gezondheid. Als wij deze gegevens nodig hebben dan vragen wij daarvoor altijd vooraf uw toestemming. Hiervoor gebruiken wij een speciaal daarvoor ontwikkelde medische machtiging. De machtiging en toestemming kunt u altijd intrekken. Wij verwerken alleen gezondheidsgegevens die wij voor de uitvoering van onze opdracht en werkzaamheden nodig hebben. Voor alle medewerkers van Overtoom geldt een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de gegevens die zij verwerken.

3 Hoe komen wij aan uw gegevens?

In de meeste gevallen krijgen wij de gegevens rechtstreeks van u. Naast de informatie die wij van u krijgen, kunnen we ook gegevens van derden ontvangen en verwerken, bijvoorbeeld van uw werkgever of andere (externe) partijen zoals UWV, arbodiensten, artsen, social media platformen als LinkedIn, openbare zakelijke websites, het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster.

4 Waarom verwerken wij uw gegevens?

Doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn:

 1. het uitvoeren van een opdracht tot het leveren van juridische diensten en indien van toepassing de declaratie voor de voor u verrichte werkzaamheden;
 2. het voldoen van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld de wettelijke bewaarplicht van onze administratie, of de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
 3. het onderhouden van contact, door toezending van onze nieuwsbrief (Recht uit de Regio), uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar uzelf om heeft gevraagd;
 4. het verbeteren van product- en dienstinformatie, zonder bij de daarvoor benodigde combinatie en analyse van gegevens bijzondere persoonsgegevens of vertrouwelijke gegevens te betrekken en zonder individuele cliëntprofielen aan te leggen;
 5. het evalueren van een bijeenkomst die door Overtoom werd gegeven (zoals een workshop of seminar), aan de hand van door u (deelnemers) ingevulde evaluatieformulieren;
 6. het verbeteren van onze kantoorwebsite: www.overtoomjuristen.nl;
 7. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de kantoorwebsite voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 8. het beschermen van vertrouwelijke gegevens door te zorgen voor goede beveiliging;
 9. ervoor te zorgen dat we een gezond bedrijf blijven (risicomanagement);
 10. marketing activiteiten uitvoeren. We houden u graag op de hoogte van relevante informatie. Bijvoorbeeld door e-mails, nieuwsbrieven, berichten op onze kantoorwebsite of via social media. Ook daarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens.

5 Wat is de rechtsgrond om uw persoonsgegevens te gebruiken?

Overtoom Juristen verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de onderstaande grondslagen:

 1. u heeft toestemming gegeven. Bijvoorbeeld door het gebruiken van een medische machtiging. Toestemming kan altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. voor de uitvoering van – of met het oog op het sluiten van – een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische hulp door Overtoom;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de wettelijke bewaarplicht van onze administratie;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals bijvoorbeeld het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst van Overtoom (zoals een workshop of seminar) of het toezenden van een kantoornieuwsbrief.

6 Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Overtoom bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang wij gegevens mogen of moeten bewaren. In andere gevallen hebben wij zelf bepaald hoe lang wij uw gegevens nodig hebben. Overtoom hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. papieren werkdossier: 7 jaar na afronding van de zaak;
 2. digitaal zaakdossier: 7 jaar na afronding van de zaak;
 3. (financiële-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 4. gegevens van sollicitanten: 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure;
 5. gegevens van bezoekers van de website (www.overtoomjuristen.nl) en ontvangers van nieuwsbrieven van Overtoom: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website respectievelijk na uitschrijving voor de nieuwsbrief, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in dat geval zal direct tot vernietiging van de gegevens worden overgegaan.

7 Met wie delen we uw gegevens?

Overtoom deelt uw persoonsgegevens met derden, als dat voor de behandeling van een arbeidsrecht- of letselzaak nodig is of wenselijk kan zijn, of als daarvoor een wettelijke plicht geldt. Voor de behandeling van een zaak is het doorgaans nodig om persoonsgegevens te delen tussen de bij het proces betrokken partijen zoals verzekeraar en werkgever. Ook kan het nodig zijn in het kader van een procedure (zoals met een gerechtelijke instantie of (de advocaat/jurist van) de wederpartij), het sluiten van een overeenkomst (zoals (de advocaat/jurist van) de andere contractpartijen/verzekeraars/werkgever), het declareren van de dienstverlening (zoals aan een verzekeraar of werkgever) of naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak (zoals een deurwaarder). Overtoom deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

8 Verwerkers

Overtoom kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Overtoom persoonsgegevens verwerken. Overtoom sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

9 Doorgifte buiten de EER

Overtoom geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Als dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Overtoom er zorg voor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

10 Gebruik van cookies

Overtoom maakt op zijn website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

Functionele cookies: Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden dan ook standaard geplaatst en worden niet verwijderd wanneer je de cookies niet accepteert. Voor de veiligheid van onze website en onze bezoekers gebruiken wij Wordfence Security. Deze plaatst functionele cookies die nodig zijn voor het functioneren van de firewall en om onderscheid te maken tussen menselijke bezoekers en zogenaamde ‘bots’. Wordfence-cookies voorkomen fraude en verbeteren de beveiliging van de website.

Analytische cookies: Voor het verzamelen van webstatistieken over het bezoek- en klikgedrag op de website maken wij gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst daarvoor een cookie aan de hand waarvan uw gebruik van de website wordt geregistreerd. De verkregen gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan ons verstrekt. Op deze wijze krijgen wij inzicht in de wijze waarop onze website wordt gebruikt en kunnen we waar nodig aanpassingen doorvoeren.

Google kan deze gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de gegevens namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd en wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie.

11 Facebook, LinkedIn en Twitter

Op diverse pagina’s op de kantoorwebsite van Overtoom zijn knoppen opgenomen waarmee informatie van Overtoom Juristen door u kan worden gedeeld via de sociale netwerken Facebook, LinkedIn en Twitter. De knoppen waarmee de informatie kan worden gedeeld werken door middel van codes die worden aangeleverd door Facebook, LinkedIn en Twitter zelf. Als u met een druk op de knop de informatie deelt kan het zijn dat door het betreffende bedrijf een cookie wordt geplaatst. Overtoom heeft daarop geen invloed. In de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en Twitter kunt u lezen welke gegevens door die partijen worden verzameld en hoe die gegevens worden gebruikt.

12 Aanpassing van de privacyverklaring

De privacywetgeving is in beweging. Overtoom kan deze privacyverklaring dan ook aanpassen om up tot date te blijven. Wij doen dit bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze bedrijfsactiviteiten of in de wet of in de rechtspraak. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan een van onze websites.

13 Rechten, vragen of klachten?

U heeft het recht Overtoom te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Als u dat wilt of u hebt hier vragen over dan kunt u contact opnemen met Overtoom door een e-mailbericht te sturen naar susan@overtoomjuristen.nl

Ook bij andere vragen of klachten over de wijze waarop Overtoom uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Overtoom door een e-mailbericht te sturen naar susan@overtoomjuristen.nl. Een klacht proberen wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

Privacyverklaring voor het laatst aangepast per januari 2024

Website ontwerp en realisatie door Edvertised Media

Website ontwerp en realisatie door Edvertised Media

Chat openen
Gratis advies via WhatsApp?
Hoe kunnen wij u helpen?
Hallo! Heeft u vragen over letselschade?

Stel ze gerust via deze WhatsApp.
U krijgt van ons een deskundig en GRATIS advies. Beloofd!